معنی کلمه سائس پنجم رواق... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سائس پنجم رواق . [ ءِ س ِ پ َ ج ُ رِ ] (اِخ ) کنایه از کوکب مریخ چه او در فلک پنجم است . (برهان ) (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ) : ای سئیس مرکبانت سائس پنجم رواق وی غلام آستانت خسرو زرین مجن . سلمان ساوجی (از شرفنامه ٔ منیری ).