معنی کلمه جائف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جائف . [ ءِ ] (ع ص ) از: جوف . ج ، جیفان .

جیفان الیمامه ، پنج موضع است چنانکه بیاید.