معنی کلمه فقیهی مروزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فقیهی مروزی . [ ف َ ی ِ م َ وَ ] (اِخ ) از فاضلان خراسان و مردی خوش طبع و نکته دان بوده و این قطعه از اوست : میفکن نوبت عشرت به فردا چو اسباب مهیا داری امروز به استقبال انده رفته باشی چو در دل فکر فردا داری امروز. (از مجمع الفصحاء رضاقلی خان هدایت چ جدید طهران ص 946 از نیمه ٔ اول ).