معنی کلمه گنجوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنجوی . [ گ َ ج َ ] (ص نسبی ) منسوب به گنجه . جنزوی . رجوع به گنجه شود.