معنی کلمه ابن نما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن نما. [ اِ ن ُ ن َ ] (اِخ ) نظام الدین احمدفرزند نجیب الدین ابوابراهیم محمد. از فقهای شیعه .