معنی کلمه حرکت سیتوپلاسمی. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرکت سیتوپلاسمی . [ ح َ رَ ک َ ت ِ ت ُ پ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به گیاه شناسی ثابتی ص 82 شود.