معنی کلمه پور زال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پور زال . [ رِ ] (اِخ ) مراد رستم است . پهلوان داستانی معروف : نگهدار جان باش از پور زال بجنگت نباشد جز او کس همال . فردوسی . بدانکار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال . فردوسی . چونزد ده و دو رسانید سال برافراخت یال یلی پور زال . فردوسی . پور تو فردا بگرید بر سر گور تو زار گر تو امروز از دلیران همسری با پور زال . معزی . اگر پیر زالی و گر پور زال . سعدی .