معنی کلمه وادی جلق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی جلق . [ ج َل ْ ل َ ] (اِخ ) ناحیه ای است در اندلس و راه آهنی که از قلعه ٔ ایوب می آیداز آن عبور می کند. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 94).