معنی کلمه حرکت اهتزازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرکت اهتزازی . [ ح َ رَ ک َ ت ِ اِ ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حرکت ارتعاشی . حرکت نوسانی . رجوع به این دو کلمه شود.