معنی کلمه جرولة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرولة. [ ج ُ رَ وِ ل َ ] (ع ص ، اِ) زمین سنگناک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). جُرَوِل . (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد).

یکی جرول به معنی سنگ . (از معجم البلدان ). رجوع به این کلمه شود.