معنی کلمه چهارنبش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چهارنبش . [ چ َ / چ ِ ن َ ] (ص مرکب ) خانه یا زمینی که از چهار طرف محدود به معبر عمومی باشد. خانه یا زمینی که از چهار جهت به خیابان یا کوچه پیوندد.

در اصطلاح بنایان آجری یا خشتی که هر چهار سوی قطر آن هموار و بی شکستگی باشد. (یادداشت مؤلف ).