معنی کلمه خردمنش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خردمنش . [ خ ُ م َ ن ِ ] (ص مرکب ) اندک نگرش . کم بین : هرگز ندهد خردمنش را بر خود راه کز خردمنش محتشمان را حدثان است . منوچهری .