معنی کلمه شطحیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شطحیة. [ ش َ طَ حی ی َ ] (ع ص نسبی ) شطحیه . مؤنث شطحی : کلمات شطحیة؛ کلماتی شبه کفر که از غلبه ٔ وجد بر زبان صوفی رود چون انا الحق گفتن حسین بن منصورحلاج . (یادداشت مؤلف ).

(اِ) سرریز دیگ ج ، شطحیات . (یادداشت مؤلف ). رجوع به شطحیات شود.