معنی کلمه سرافیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرافیم . [س َ ] (اِخ ) صورتی از سرافیل . رجوع به سرافیل شود.