معنی کلمه ذبل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذبل . [ ذُ ب ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ذابل .