معنی کلمه رشیدالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رشیدالدین . [ رَ دُدْ دی ] (اِخ ) محمد نیشابوری . (یادداشت مؤلف ). رجوع به محمد نیشابوری شود.