معنی کلمه گنجبانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنجبانی . [ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل گنجبان . نگاهداری گنج . رجوع به گنجبان شود.