معنی کلمه جروة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جروة. [ ج ِرْ وَ ] (اِخ ) نام دو اسب است . (منتهی الارب ). نام اسب شدادبن معاویه عیسی معروف بفارس جروة است و در حق جروة (اسب خود) ابیات زیر را سروده است : و من یک سائلا عنی فانی و جروة کالشحا تحت الورید اقوتها بقوتی ان شترنا والحفها ردائی فی الجلید. (از عقدالفرید ج 6 ص 22).