معنی کلمه ثط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثط. [ ث ُطط ] (ع ص ، اِ) ج ِ ثطّ و اَثط.