معنی کلمه ناتوانائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناتوانائی . [ ت َ] (حامص مرکب ) صفت ناتوانا. رجوع به ناتوانا شود.