معنی کلمه جارگون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جارگون . (اِ) چیزی است که آن را بفارسی بزباز و به عربی بسباسه خوانند، گویند پوست جوز است و بعضی گویند گل و شکوفه ٔ جوز (جوزبویا) باشد.(برهان ) (آنندراج ). نیز رجوع به دزی ج 1 ص 168 شود.