معنی کلمه هوتخشبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوتخشبد. [ ت ُ ب َ ] (پهلوی ، اِ مرکب ) رئیس صنعتگران . رجوع به هوتخش شود.