معنی کلمه گاوتاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاوتاز. (نف مرکب ) چوپان گاو : بگردانش گفتا چو شد رزم تنگ بدین گاوتازان نمایند جنگ . اسدی .