معنی کلمه رشید الخلیفه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رشید الخلیفه . [ رَ دُل ْ خ َ ف َ ] (اِخ ) هارون الرشید، خلیفه ٔ نامی عباسی . رجوع به رشید و هارون و فهرست القفطی و الجماهر ص 58، 61، 62، 65، 66، 156 و 165 شود.