معنی کلمه ظیاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظیاءة. [ طَ ءَ ] (ع ص ) مرد گول .