معنی کلمه صارخة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صارخة. [ رِ خ َ ] (اِخ ) بلده ای است در روم و بسال 339 هَ . ق . سیف الدوله به جنگ بدانجا رفت . متنبی گوید : مخلی له المرج منصوباً بصارخة له المنابر مشهوداً بها الجمع. (معجم البلدان ).