معنی کلمه درگزینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درگزینی . [ دَ گ َ ] (اِخ ) ناصربن علی ، ملقب به قوام الدین و مکنی به ابوالقاسم . وزیر سلطان محمود سلجوقی . رجوع به ناصر درگزینی در ردیف خود و مآخذ ذیل شود: معجم البلدان ذیل درگزین و اخبار الدولة السلجوقیة و عیون الانباء ص 268 و تتمه ٔ صوان الحکمة ص 203.