معنی کلمه بالسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بالسی . [ ل ِ ] (اِخ ) حسن بن عبداﷲبن منصوربن حبیب بن ابراهیم ابوعلی انطاکی . معروف به بالسی که در دمشق و مصر حدیث روایت کرد. (از معجم البلدان ).