معنی کلمه قارغوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارغوان . [ غ ُ ] (اِخ ) نام شهری است بین خلاط و قرص (قارص ) در سرزمین ارمنستان . (معجم البلدان ج 4).