معنی کلمه صارخة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صارخة. [ رِ خ َ ] (ع ص ) تأنیث صارخ .

(مص ) مصدر است بمعنی فریاد رسیدن بر وزن فاعله . (منتهی الارب ).