معنی کلمه خرددهان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرددهان . [ خ ُرْدْ، دَ ] (ص مرکب ) کوچک دهان . ریزه دهان .

(اِ مرکب ) خرد دهان ؛ ترکیب وصفی مقلوب به معنی دهان ِ کوچک : از زلف تو بوی عنبر و بان آید زآن خرد دهان هزارچندان آید. فرخی .