معنی کلمه ژزف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژزف . [ ژُ زِ ] (اِخ ) نام جاثلیقی بعهد خسرواول ، انوشیروان . (ایران در زمان ساسانیان ص 299).