معنی کلمه قارعةالوادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارعةالوادی . [رِ ع َ تُل ْ ] (اِخ ) گردنه ای است در میان وادی که رمی جمره از آنجا میکنند در منی . (معجم البلدان ج 7).