معنی کلمه لهوقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لهوقة. [ ل َهَْ وَ ق َ ] (ع مص ) ترک مبالغه کردن در کار و سخن .

آراستن و نیکو کردن خود را به چیزی که ندارد.

آنچه دروی مبالغه نکرده شود از سخن و کار. (منتهی الارب ).