معنی کلمه فقاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فقاه . [ ف َ ] (ع اِمص ) دانائی . (غیاث از شرح نصاب ).