معنی کلمه جره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جره . [ ج ُ رَ ] (اِمص ) دلیری . (یادداشت مؤلف ).