معنی کلمه صارث الشحر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صارث الشحر. [ ] (اِخ ) (خوش نمائی فجر) شهری است در قسمت رأوبین و در وادی بر تلی واقع است (صحیفه ٔ یوشع 13:19) و فعلاً به مسافت یک میل و نیم از دریای مرداب موضعی نزد دهنه ٔ زرقاء بطرف مشرق یافت میشود که آن را صاره گویند و شاید همان حارث الشحر باشد. (قاموس کتاب مقدس ص 550).