معنی کلمه هواسنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هواسنج . [ هََ س َ ] (نف مرکب ) سنجنده ٔ هوا.

(اِ مرکب ) ابزاری که فشار هوا و به همین مناسبت ارتفاعات و تغییرات آتمسفریک را بدان سنجند.