معنی کلمه یالان قور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یالان قور. [ ق َ ] (اِ) قسمی درخت جنگلی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به موتال شود.