معنی کلمه حرف التاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف التاج . [ ح َ فُت ْ تا ] (ع اِ مرکب ) اصطلاح جدید حرف درشت . حرف جلی .