معنی کلمه قرینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرینی . [ ق َ ] (اِخ ) قرین بن سهل بن قرین . از محدثان است . وی از پدرش سهل روایت کند و پدرش از ابن ابی ذئب . (اللباب فی تهذیب الانساب ). و محمدبن غالب از قرین بن سهل روایت دارد. (انساب سمعانی ).