معنی کلمه صیفوفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیفوفة. [ ص َ ف َ ] (ع مص ) به یک سو افتادن تیر از نشانه . (منتهی الارب ).