معنی کلمه صیفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیفة. [ ص َ ف َ ] (ع اِ) تابستان وآن اخص از صیف است . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).