معنی کلمه گنج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنج . [ گ ِ] (ص ) گیج و سرگشته و متحیر. (برهان ). ظاهراً مصحف «گیج » است . (حاشیه برهان چ معین ). رجوع به کنج شود.

صاحب عجب و تکبر و خودستای . (برهان ).