معنی کلمه حرف مهمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف مهمل .[ ح َ ف ِ م ُ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حرف بی نقطه :ا، ح ، د، ر، س ، ص ، ط، ع ، ک ، گ ، ل ، م ، و، هَ . در مقابل حروف معجم .

حرف پوچ . سخن بی معنی .