معنی کلمه نحور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نحور. [ ن َ ] (ع ص ) ناحر. (المنجد). نحرکننده . رجوع به نحر شود.