معنی کلمه غیشانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غیشانیدن . [ دَ ] (مص ) متعدی غیشیدن . (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 187 ب ) (استینگاس ).