معنی کلمه حرف مغزدار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرف مغزدار. [ ح َ ف ِ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حرف آبدار. حرف پرمعنی . سخن گرانبها و پرمعنی . (مجموعه ٔ مترادفات ص 210).