معنی کلمه ژزف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژزف . [ ژُ زِ ] (اِخ ) نام آرشیدوک اتریش . مولد بسال 1872 م . وی در جنگ بین المللی نخستین شرکت داشته است .