معنی کلمه غالیچین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غالیچین . (اِخ ) رجوع به گالیتزین شود.